MI-Utbildning

”Om det är förnuftet som formar människan,
så är det känslan som leder henne”
Jean-Jacques Rousseau

Motiverande samtal

Motiverande samtal, MI, är ett förhållningssätt och en samtalsstil som syftar till att väcka till liv och förstärka personens egen motivation till förändring. Det är ett sätt att närma sig en annan människa i ett samtal om förändring  utan att gå över integritetssfären, utan att kränka. Det är en samtalsstil där du bygger relation och allians som i sin tur ger dig mandat att tala om det som är svårt. Personen behöver inte gå i försvar utan kan istället, med vägledning, i lugn och ro utforska sina intressen, sin vilja och sin förmåga.

MI lägger stor vikt vid det empatiska, samarbetande förhållningssättet och utgår från att individen själv har de inre resurser  som behövs för att komma vidare och förändras.

I ett motiverande samtal möter samtalsledaren personen där den befinner sig och utgår därifrån. Personens självbestämmande och samtalsledarens tro på personens egen expertis och kraft till förändring ska genomsyra samtalet.

Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt använda  sig av strategier för att stimulera personens prat om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning.

Forskning visar att ett konfrontativt beteende ökar motståndet och därmed försämrar förändringsbenägenheten samtidigt som följsamhet och respekt ökar viljan till förändring. MI har utvecklats av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick och används idag i verksamheter som exempelvis socialtjänst, hälso – och sjukvård, skola och psykiatri. Ett MI-samtal kan vara kort eller långt och det kan handla om ett, flera eller en hel serie samtal.

3 dagars grundutbildning

Kursbeskrivning

Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring som utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska klientens egen syn på sin problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera klientens ”prat” om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd.

Under utbildningen arbetar vi med och tränar alla dessa olika delar samtidigt som förhållningssättet, ”MI-andan”, genomsyrar dagarna.

Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna. Intyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Utbildningen i korthet:

 • Teori, historik (kort)
 • MI – en evidensbaserad metod
 • MI – andan, förhållningssättet
 • Lyssnandets teknik
 • Träning i grundläggande kommunikationsfärdigheter
 • Förändringsprocessen
 • Förändringsprat /”change talk”, att höra, locka fram och förstärka
 • Diskrepans och ambivalens – att förstå begreppen
 • Ambivalensutforskning och andra strategier för ambivalensbearbetning
 • Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete
 • Informationsutväxling – dialog istället för föreläsning
 • Meny Agenda – ett respektfullt sätt att strukturera samtalet
 • De 4 processerna
 • Tillämpning av MI i olika kontexter
 • Återkoppling av det egna MI-utförandet, kodning (dag 3) OBS! Vid önskemål om detta

2 dagars fördjupningsutbildning

Kursbeskrivning

Denna fördjupningsutbildning riktar sig till dig som gått minst en 2-dagars grundutbildning i MI och som vill utvecklas vidare. Målet är att behålla och fördjupa kunskaperna och färdigheterna i MI. Enligt forskning vidmakthålls MI-färdigheterna genom kontinuerlig träning, påfyllnad och feedback.

Utbildningen bygger på teori och praktiska metodfokuserade övningar som görs i större och mindre gruppkonstellationer. De problemområden som är aktuella för deltagarna utgör utgångspunkten. De praktiska övningarna sker i form av färdighetsträning, direkt feedback och kodning av inspelade samtal, samtidigt som förhållningssättet, “MI-andan”, genomsyrar dagarna. Pedagogiken är deltagarcentrerad och bygger i hög grad på egenaktivitet. Intyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Ur innehållet:

Innehållet kommer att bland annat bestå av nytt material från den tredje omarbetade utgåvan av Miller och Rollnicks guide till MI.

 • Kort repetition
 • De 4 processerna; engagera, fokusera, framkalla och planera
 • Diskrepans och ambivalens
 • Status quo-prat och dissonans
 • Förändringsprat
 • Kodning av egna samtal. (Kodningen är en hjälp att underlätta MI-lärande.)